Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je fyzická osoba - podnikateľ Erik Biroš, miesto podnikania Javorinská 38, 080 01 Prešov, ktorý je zapísaný v Živnostenskom registri od 1. marca 2015, číslo živnostenského registra: 750-44499, IČO: 48 076 384, DIČ: 1076817346, tel. +421903196309, e-mail: drevowintage@gmail.com (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorý spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA JEDNOTLIVÉ ÚČELY

Nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Prevádzkovateľ spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom internetovej stránky a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka:
- na účely nákupu tovaru meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a údaje o zakúpenom tovare,
- na účely vybavovania reklamácií meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, údaje o zakúpenom a reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetovej stránky a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len "GDPR" a v prípade vybavovania reklamácie článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetovej stránky a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácie na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
- dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
- orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia.

Predaj tovaru mimo ponuky internetovej stránky

Prevádzkovateľ spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky internetovej stránky nasledovné osobné údaje zákazníka:
- na účely nákupu tovaru meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a údaje o zakúpenom tovare,
- na účely vybavovania reklamácií meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, údaje o zakúpenom a reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru mimo ponuky internetovej stránky a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a v prípade vybavovania reklamácie článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je v prípade nákupu tovaru mimo ponuky internetovej stránky a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácie na účely plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
- dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
- orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia.

Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
- spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov.

Uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ spracúva na účely uplatňovania svojich nárokov nasledovné údaje:
- údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi
- údaje uvedené v reklamáciách
- údaje vedené v účtovníctve
- iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov prevádzkovateľa.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Spracúvanie osobných údajov predávajúcim je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana jeho majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči prevádzkovateľovi.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty, počas ktorej môžu byť voči prevádzkovateľovi uplatňované nároky alebo počas ktorej si prevádzkovateľ môže uplatniť svoje vlastné nároky.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
- súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Plnenie zákonných povinností predávajúceho

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené vyššie na účely plnenia svojich zákonných povinností.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach a pod.). Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na účely plnenia jeho zákonných povinností.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
- daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Cookies

Prevádzkovateľ spracúva na účely merania návštevnosti stránky nasledovné osobné údaje návštevníka stránky: IP adresa, navštívené stránky, čas zotrvania na stránke a externú stránku z ktorej návštevník prišiel.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom je nevyhnutné na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránky.
Používanie cookies je možné len na základe Vášho odsúhlasenia v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookies závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou "pomocníka" alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch.Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
- spoločnosť Google LLC ("Google") so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov.

3. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním predávajúceho nasledovným spôsobom:
- písomne na adrese miesta podnikania predávajúceho,
- elektronicky prostredníctvom e-mailu zaslaným na vyššie uvedenú e-mailovú adresu,
- telefonicky na vyššie uvedenom telefónnom čísle.

4. PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

V Prešove, dňa 19. mája 2020