Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Erik Biroš
Miesto podnikania: Javorinská 38, 080 01 Prešov
IČO: 48 076 384, DIČ: 1076817346
Živnostenský register, číslo: 750-44499

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Predajca ponúka na internetovej stránke www.drevowintage.sk tovar, ktorý si zákazníci kupujú na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
1.2 Predaj tovaru je upravený vo Všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho (ďalej len "VOP"), pričom tento reklamačný poriadok nadväzuje a dopĺňa VOP.
1.3 Tento reklamačný poriadok popisuje postup medzi kupujúcim a predávajúcim v prípade vád tovaru, ich uplatnenia a nárokov, ktoré z nich plynú.
1.4 Kupujúci je povinný sa oboznámiť s VOP a reklamačným poriadkom ešte pred zaslaním objednávky tovaru. Zaslaním objednávky tovaru kupujúci vyjadruje súhlas s týmto reklamačným poriadkom.
1.5 Ako doklad o kúpe slúži zákazníkovi nákupný doklad (faktúra).
1.6 Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovaru podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúca sa vád tovaru sa spravuje Obchodným zákonníkom SR.

2. ZÁRUKA

2.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a je v trvaní 24 mesiacov.
2.2 Predávajúci môže záručnú dobu predĺžiť. Ak v záručnom liste alebo na faktúre nie je vyznačená iná záručná doba, platí zákonom stanovená lehota 24 mesiacov.
2.3 Reklamácie sa počas zákonnej záručnej lehoty riadia Občianskym zákonníkom s prihliadnutím na ustanovenia tohto reklamačného poriadku. Počas predĺženej záručnej lehoty sa postupuje výlučne podľa tohto reklamačného poriadku.
2.4 V prípade predaja tovaru, ktorý je predávaný ako zľavnený, ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto lehotu dohodou skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov, pričom táto skrátená lehota musí byť uvedená na doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných so zľavou z dôvodu chyby, poškodenia či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola zľava poskytnutá.
2.5 Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná lehota, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

3. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

3.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má pri predaji stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať platným technickým normám.
3.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
3.3 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym použitím tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, živelnej udalosti a pod. ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté. Záruka sa nevzťahuje ani na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním a použitím a inštaláciou, na ktoré nebol dodaný tovar určený. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté mechanickým poškodením tovaru, používaním tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach, ak bol tovar poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi a vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov.
3.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.
3.5 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať stav zásielky a tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky v prípade, že zásielka je neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie spísať v preberacom protokole prepravcu.
3.6 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: drevowintage@gmail.com, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu.
3.7 Miestom pre uplatnenie reklamácie je adresa podnikania predávajúceho: Erik Biroš, Javorinská 38, 080 01 Prešov.
3.8 Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu chybný tovar na reklamáciu zaslať riadne zabalený a označený prepravnou službou na adresu predávajúceho. Balík musí obsahovať kompletný reklamovaný tovar, kópiu reklamačného protokolu, podrobný popis chyby tovaru a kontaktné údaje na kupujúceho.
3.9 Platnosť záruky kupujúci potvrdí predložením nákupného dokladu (faktúry).
3.10 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamáciu v prípade, ak reklamovaný tovar je značne znečistený alebo nespĺňa základné predpoklady pre hygienicky bezpečné nakladanie s tovarom.

4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

4.1 Ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhodne predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
4.2 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
4.3 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
4.4 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
4.5 Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po jej odstránení tovar riadne užívať.
4.6 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
4.7 Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Po uplatnení voľby však už nemôže túto voľbu sám jednostranne zmeniť.
4.8 Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť ho o jeho právach podľa vyššie uvedeného postupu.
4.9 Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv si spotrebiteľ uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa možnosti ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
4.10 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Za vybavenie reklamácie sa považuje:
a) odovzdanie alebo odoslanie nového alebo opraveného tovaru kupujúcemu, popr. doručenie informácie, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie,
b) odoslanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich zľave z ceny tovaru alebo vrátenej kúpnej cene kupujúcemu, popr. odoslanie informácie pre kupujúceho, že príslušná suma je pre neho pripravená na vyzdvihnutie.
Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
4.11 Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
4.12 Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu už nie je možné zamietnuť.
4.13 Ak spotrebiteľ zašle tovar na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak je však tovar zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.
4.14 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie - kópiu reklamačného protokolu. V tomto potvrdení musí byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady, spôsob, akým spotrebiteľ požaduje vybaviť reklamáciu, čiže opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady a dátum uplatnenia reklamácie.
4.15 Ak je reklamácia uplatnená na diaľku, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je potrebné doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.
4.16 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie, sms správa alebo e-mailová správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.
4.17 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná lehota nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tohto tovaru.

5. SÚČINNOSŤ KUPUJÚCEHO

5.1 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu bezodkladne potrebnú súčinnosť k overeniu existencie reklamovanej vady a k jej odstráneniu.
5.2 Kupujúci je taktiež povinný dodať tovar pri uplatnení reklamácie čistý, v riadnom obale v súlade s hygienickými predpismi alebo obecnými hygienickými zásadami a v kompletnom stave.
5.3 Kupujúci si je povinný vyzdvihnúť tovar zo záručnej opravy najneskôr do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Tento reklamačný poriadok je platný od 19.5.2020.
6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením jeho nového znenia na svojich internetových stránkach.
6.3 Kupujúci pri odoslaní objednávky tovaru potvrdzuje súhlas s týmto reklamačným poriadkom.